Jaká čísla mám předložit pro odečty elektroměrů Energomer?

Při platbách za energie jsou hlavním kritériem odečty měřičů. Při přenosu těchto dat je třeba mít na paměti několik základních věcí. parametryzískat přesné výpočet a vyhnout se platebním konfliktům.

Obsah

 1. Přenos odečtů elektroměrů
 2. Rtuťové odečty elektroměrů
 3. Přenos odečtů vodoměrů
 4. Předávání stavů plynoměrů
 5. Tipy pro přenos odečtů měřičů
 6. Závěry
 7. Jaká čísla by měla být uvedena v odečtech měřidel?
 8. Jak správně odečítat údaje z Energomer se208
 9. Jaká čísla odeslat odečty elektroměru Mercury 200
 10. Jak správně odečítat údaje z elektroměru Energomer
 11. Režimy indikace pro měřiče CE 102 v pouzdrech S6 a R5
 12. Vypočítáme částku k zaplacení
 13. Videorecenze elektroměru Energomer SE-102

Přenos odečtů elektroměrů

Pro měření odečtů energie, musíte přepsat pět černých čísel. Tyto údaje představují celkové spotřebované množství kilowatthodiny, počínaje okamžikem instalace měřiče. Pokud jsou první číslice na počítadle nuly, pak je můžete přeskočit.

Rtuťové odečty elektroměrů

U počítadel Merkuru je třeba zapsat číslo, který na LCD udává celočíselnou hodnotu kilowatthodin Zobrazit nebo na válečkovém displeji (v závislosti na z modelu). Zlomkové akcie se neberou v úvahu, zobrazí se za desetinnou čárkou.

Přenos odečtů vodoměrů

Při přenosu odečtů vodoměrů je nutné zapisovat čísla na desetinnou čárku černě. Tato čísla představují počet spotřebovaných metrů krychlových vody. Za desetinnou čárkou lze zaokrouhlit první červenou číslici.

Předávání stavů plynoměrů

Odečítání plynoměrů není nijak zvlášť obtížné. Čísla musíte zapsat až na desetinnou čárku černě barva, představující počet spotřebovaných metrů krychlových plynu. Zbývající čísla za desetinnou čárkou se neberou v úvahu.

Tipy pro přenos odečtů měřičů

 • Před čtením se ujistěte zkontrolovatže jsou všechna zařízení zapnutá.
 • Při záznamu odečtů použijte pro větší přesnost několik různých zařízenítakový jako kalkulačka nebo notebook.
 • Máte-li jakékoli spory s poskytovatelem služeb, uschovejte si převodní certifikát svědectvíabyste mohli potvrdit své údaje.

Závěry

Dodržování pravidel pro přenos odečtů měřičů je důležitou podmínkou pro získání přesné platby za služby. Abychom ušetřili čas, je lepší zaznamenávat odečty ze všech měřičů zároveň a zkontrolujte několik z nich časaby nedošlo k chybám. Pokud nějaké máte pochybnosti nebo problémy s přenosem data, je lepší vyhledat pomoc u specialistů.

READ
Musím rododendron na zimu zakrýt?

Jaká čísla by měla být uvedena v odečtech měřidel?

Chcete-li správně odečítat údaje z měřiče, musíte věnovat pozornost barvě čísel. Je důležité si uvědomit, že významná jsou pouze černá čísla před desetinnou čárkou a měla by být zaznamenána. Červená čísla umístěná za desetinnou čárkou nemají žádný význam a není třeba je odstraňovat. Nezapomeňte, že předplatitel je zodpovědný za správný přenos odečtů měřidel, což je zvláště důležité při platbě za ně. Poskytnutí nesprávných odečtů může vést k neočekávaným nákladům, nebo naopak k přeplatku. Proto byste měli být opatrní a zodpovědní, abyste se vyhnuli chybám a zjednodušili proces placení za služby. Pamatujte, jaká čísla zadávat do odečtů – pouze celá čísla až na desetinnou čárku, obarvená černě.

Jak správně odečítat údaje z Energomer se208

Chcete-li odečíst údaje z elektroměru Energomera CE 208, musíte provést několik jednoduchých kroků. Nejprve musíte stisknout tlačítko „FRAME“ pro zapnutí podsvícení LCD. Poté se na obrazovce elektroměru objeví údaje o spotřebě elektřiny. Chcete-li přepínat mezi snímky, musíte stisknout tlačítko „PRSM“, jak je znázorněno na obrázku. Je důležité si uvědomit, že když změníte rámeček, změní se i zobrazené hodnoty. Proto byste se měli před záznamem odečtů ujistit, že vybraný snímek je správný. Vezměte prosím na vědomí, že odečítání z elektroměru je důležitým postupem, který vám umožní kontrolovat spotřebu elektřiny a určit důvody možných přeplatků.

Jaká čísla odeslat odečty elektroměru Mercury 200

Chcete-li přenášet údaje z elektroměru Mercury 200, musíte zadat den, měsíc a rok. Kromě toho byste měli uvést údaje o spotřebě elektřiny pro každý tarif k prvnímu dni každého z předchozích 11 měsíců a také množství energie spotřebované u všech tarifů za toto období. Je důležité si uvědomit, že údaje o měření elektřiny se zobrazují v celých jednotkách kWh. Účinnost a přesnost předávání odečtů elektroměrů je důležitou podmínkou pro správný výpočet nákladů na spotřebovanou elektřinu a předcházení případným nedorozuměním ze strany energetické společnosti.

Jak správně odečítat údaje z elektroměru Energomer

Abyste mohli odečítat údaje z elektroměru Energomer, musíte otevřít dvířka panelu a věnovat pozornost tlačítkům „nahoru“ a „dolů“ umístěným na těle elektroměru. Klikněte na kterékoli z těchto tlačítek a v pravém dolním rohu se objeví hodnota 10/25, která odpovídá spotřebě elektřiny během dne. Tyto údaje je třeba přepsat. Je důležité si uvědomit, že přesný odečet elektroměru je důležitým aspektem kontroly vaší spotřeby elektřiny a udržování určitého rozpočtu. Proto byste měli pravidelně odečítat údaje z elektroměru a zapisovat si je, abyste na konci měsíce správně zaplatili za spotřebovanou elektřinu a vyhnuli se dodatečným nákladům za energie.

READ
Musím sloupcovou jabloň při výsadbě prořezat?

Elektroměr je zařízení, které měří spotřebu energie. Aby bylo možné odečítat údaje z tohoto zařízení, je třeba vzít v úvahu určitá pravidla. Nejprve byste měli uvažovat pouze celá čísla až do desetinné čárky, která se na displeji obvykle zobrazují černě. Přitom červeně označená čísla, která se nacházejí za desetinnou čárkou, není třeba při odečítání brát v úvahu. To znamená, že pro příjem správných dat z elektroměru je nutné určit, která čísla na obrazovce je třeba zaznamenat a která ne. Tímto způsobem je možné sledovat spotřebu energie a přijímat opatření k její optimalizaci na základě přesných údajů.

Elektroměr SE-102

Elektroměr Energomer CE-102 je jednofázový vícetarifní elektroměr, který umožňuje odečítání v denních/nočních tarifech. Všechny informace se zobrazují na elektronickém displeji měřiče.

Existuje několik druhů elektroměrů CE-102 a liší se typy pouzder, pokud se podíváte očima běžného běžného uživatele, který má tento elektroměr instalován ve svém domě nebo bytě. Možnosti pouzdra jsou: S6, S7, R5 a R8.
Číselné varianty modelů čítačů 145, 245, 148, 248.

Zobrazení režimů zobrazení lze provádět automaticky nebo ručně.

 • V automatickém režimu se údaje na displeji zobrazují sekvenčně a cyklicky s krátkým intervalem.
 • V manuálním režimu je potřeba pomocí ovládacího tlačítka vybrat potřebné informace. V závislosti na modelu jsou k dispozici tlačítka FRAME nebo tlačítko optického zobrazení [PRSM] pro přepínání režimů mezi indikátory. Pro pohodlí a rychlé vyhledávání byly všechny informace o elektroměru Energomer CE-102 rozděleny do skupin. Každá skupina má své vlastní ukazatele.

Přechod mezi skupinami nabídek se provádí dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka [FRAME] nebo [PRIM] a zobrazení parametrů v rámci skupiny se provádí krátkým stisknutím stejného tlačítka.

Odečty počítadla se zaznamenávají s desetinnou čárkou.

Režimy indikace pro měřiče CE 102 v pouzdrech S6 a R5

Chcete-li na těchto modelech odečítat údaje, stiskněte mechanické nebo optické tlačítko dlouhými stisky (podržte déle než 3 sekundy) a zobrazte informace.

První větev hodnot zobrazuje pomocné parametry, jako je čas, datum atd.

Skupina 2 – obecné údaje pro všechny tarify
Pro přechod na další (2.) navigační větev stiskněte tlačítko [PRSM], první hodnota je výše běžných výdajů (označená písmenem T) v aktuálních tarifech (bez ikon hodin a kladiva a šroubováku). Krátkým stisknutím tlačítka můžete také zobrazit částku na konci minulého měsíce (1T), předminulého (2T) a nakonec před 13 měsíci (13T).

READ
Jaké rostliny mohou žít ve stínu?

Pokud platíme podle jednotného tarifu:
K měření potřebujeme první hodnotu s ikonou T napište to, pokud platíte podle jednoho tarifu, tak je mise splněna, odečty se zaznamenávají, pro výpočet částky k platbě vynásobíme zaznamenané číslo sazbou za 1 kilowatt/hod.

Pokud platíme podle dvoutarifního plánu:
Skupina 3 – informace o tarifu 1 (den)
Pokud platíme denními/nočními tarify, pak z druhé skupiny dlouhým stiskem tlačítka [PRSM] nebo [FRAME] přejdeme na další (3) větev indikátorů – to jsou indikátory pro tarif 1.

První indikátor vidíme s ikonou T1 a kWh jsou aktuální celková hodnota spotřeby elektřiny v tarifu 1. Zapište si tuto hodnotu.
Poté krátkými stisky tlačítka, stejně jako v předchozí skupině, můžeme u tarifu 1 zobrazit následující hodnoty:

 • Výdaje na konci minulého měsíce (ikona 1T1)
 • Spotřeba na konci předminulého měsíce (ikona 2T1)
 • Spotřeba na konci před 13 měsíci (ikona 13T1).

Skupina 4 – informace o tarifu 2 (noc)
Přejděme ke skupině ukazatelů (4) – jedná se o ukazatele spotřeby pro tarif 2.

První hodnota je výše celkové spotřeby pro tarif 2. (ikona T2). Zapište hodnotu.
Stejně jako v předchozí skupině si krátkým stisknutím tlačítka [PRSM] nebo [FRAME] zobrazíme výdaje za tarif 2

 • na konci minulého měsíce (1T2)
 • na konci předminulého měsíce (ikona 2T2)
 • na konci před 13 měsíci (ikona 13T2).

Vypočítáme částku k zaplacení

Pokud máte dvoutarifní platební systém, platíte podle hodnot T1 – výdaje během dne. a hodnota T2 jsou výdaje v noci. Pro výpočet celkové částky platby za elektřinu (světlo)
1) vezměte číslo T1 a vynásobte ho sazbou za 1 kilowatt/hodinu během dne.
2) Vezměte číslo T2 a vynásobte ho cenou 1 kilowatt/hodinu v noci.
3) Sečtěte výsledná čísla.

Pokud máte více než 2 tarify jako denní, špičkový, pološpičkový, přejděte na další skupinu indikátorů T3 a zapište si první číslo s ikonou T3. A počítáme vynásobením sazbou za kilowatt u tarifu 3.

U elektroměrů CE 102 v pouzdrech S7 a R8 jsou odečty totožné s údaji ve výše uvedeném příkladu. Pro převzetí indikátorů se pohybujeme mezi skupinami menu dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka (více než 2-3 sekundy), hledáme ikonu T1, poté T2 a zapisujeme číselné hodnoty.

READ
Kolik let se dožívá sloupová jabloň?

Doufáme, že jsme podrobně vysvětlili proces odečítání z měřiče Energomer CE-102 a náš článek tento proces značně usnadní. Pokud si ale chcete tento model prostudovat hlouběji, pak k článku přikládáme návod na Energomer CE-102.pdf

Videorecenze elektroměru Energomer SE-102

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: