Jaké ukazatele charakterizují mikroklima na pracovišti?

Požadavky na parametry mikroklimatu v pracovních prostorech podniků jsou uvedeny v GOST 12.1.005-88 „Všeobecné hygienické a hygienické požadavky na ovzduší pracovního prostoru“ [5].

Indikátory charakterizující mikroklima jsou:

1) teplota vzduchu;

2) relativní vlhkost vzduchu;

3) rychlost vzduchu;

4) intenzita tepelného záření.

Pro účely tohoto standardu platí následující termíny a definice.

Výrobní prostory – huzavřené prostory ve speciálně navržených budovách a konstrukcích, ve kterých jsou pracovní činnosti lidí vykonávány neustále (ve směnách) nebo periodicky (během pracovního dne).

Pracovní zóna – prostor výškově omezený 2 m nad úrovní podlahy nebo nástupiště, kde se nachází trvalé (přechodné) bydliště pracovníků.

Pracoviště – místo trvalého nebo dočasného pobytu pracovníků v pracovním procesu.

Stálé pracoviště – místo, kde pracovník tráví většinu své pracovní doby (více než 50 % nebo více než 2 hodiny nepřetržitě). Pokud se práce provádějí na různých místech pracovního prostoru, považuje se celý pracovní prostor za stálé pracoviště.

Nestálé pracoviště – místo, kde pracovník tráví menší část (méně než 50 % nebo méně než 2 hodiny nepřetržitě) své pracovní doby.

Mikroklima výrobních prostor – meteorologické podmínky vnitřního prostředí těchto prostor, které jsou dány kombinacemi teploty, vlhkosti, rychlosti vzduchu a tepelného záření působícího na lidský organismus.

Optimální mikroklimatické podmínky – kombinace kvantitativních indikátorů mikroklimatu, které při dlouhodobé a systematické expozici osobě zajišťují zachování normálního tepelného stavu těla bez namáhání termoregulačních mechanismů. Poskytují pocit tepelné pohody a vytvářejí předpoklady pro vysokou výkonnost.

Přijatelné mikroklimatické podmínky – kombinace kvantitativních ukazatelů mikroklimatu, které při dlouhodobém a systematickém působení na člověka mohou způsobit přechodné a rychle normalizující změny tepelného stavu těla, doprovázené napětím v termoregulačních mechanismech, které nepřekračují meze fyziologického adaptivní schopnosti. V tomto případě nedochází k žádnému poškození nebo zdravotním problémům, ale mohou být pozorovány nepříjemné pocity tepla, zhoršení pohody a snížený výkon.

Chladné období roku – období v roce charakterizované průměrnou denní venkovní teplotou +10 °C a nižší.

Teplé období roku – období v roce charakterizované průměrnou denní venkovní teplotou nad +10 °C.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu – průměrná hodnota venkovní teploty vzduchu měřená v určitých hodinách dne v pravidelných intervalech. Bere se to podle meteorologické služby.

READ
Kolik mrkve potřebujete na 1 kg zelí při kvašení?

Kategorie práce – diferenciace práce podle náročnosti na základě celkové energetické spotřeby těla v kcal/h (W).

Poznámka – Charakteristika výrobních prostor podle kategorií prací v nich vykonávaných v závislosti na spotřebě energie by měla být prováděna v souladu s rezortními regulačními dokumenty, schválenými předepsaným způsobem, na základě kategorie prací vykonávaných 50 % a více pracovníků v příslušné místnosti

Lehká fyzická práce (kategorie I) – typy činností se spotřebou energie do 150 kcal/h (174 W).

Poznámka – Lehká fyzická práce je rozdělena do kategorií IA – spotřeba energie do 120 kcal/h (139 W) a kategorie Ib – spotřeba energie 121 – 150 kcal/h (140-174 W).

Kategorie 1a zahrnuje práce vykonávané vsedě a provázené menší fyzickou zátěží (řada profesí v podnicích přesné přístrojové techniky a strojírenství, hodinářství, oděvní výrobě, managementu apod.).

Kategorie Ib zahrnují práce vykonávané vsedě, ve stoje nebo spojené s chůzí a provázené určitou fyzickou zátěží (řada profesí v polygrafickém průmyslu, ve spojích, kontroloři, řemeslníci v různých typech výroby atd.)

Střední fyzická práce (kategorie II) – druhy činností se spotřebou energie v rozmezí 151-250 kcal/h (175-290 W).

Poznámka – Středně těžká fyzická práce je rozdělena do kategorií IIa – spotřeba energie od 151 do 200 kcal/h (175-232 W) a kat. IIb – spotřeba energie od 201 do 250 kcal/h (233-290 W).

Kategorie IIa zahrnují práce spojené s neustálou chůzí, přemisťováním drobných (do 1 kg) výrobků nebo předmětů ve stoje nebo vsedě a vyžadující určitou fyzickou námahu (řada profesí ve strojních montážních provozech strojírenských podniků, v dopřádání a tkalcovství atd.).

Kategorie IIb zahrnují práce spojené s chůzí, přemisťováním a nošením závaží do 10 kg a provázené mírnou fyzickou zátěží (řada profesí v mechanizovaných slévárnách, válcovnách, tepelných, svařovnách strojírenských a hutních podniků aj.).

Těžká fyzická práce (kategorie III) – typy činností se spotřebou energie vyšší než 250 kcal/h (290 W).

Poznámka – Do kategorie III zahrnují práce spojené s neustálým pohybem, pohybem a nošením značných (nad 10 kg) závaží a vyžadující velkou fyzickou námahu (řada profesí v kovárnách s ručním kováním, slévárnách s ručním plněním a litím baněk strojírenských a hutních podniků , atd.).

READ
Jaké bylinné čaje jsou vhodné pro ženy?

Maximální přípustné koncentrace (MPC) škodlivých látek ve vzduchu pracovního prostoru – koncentrace, které při denní (kromě víkendové) práci 8 hodin nebo po jinou dobu, nejvýše však 41 hodin týdně, po celou pracovní dobu nemohou způsobit onemocnění nebo zdravotní problémy zjištěné moderními metodami výzkumu při práci nebo na dálku období života současnosti a následujících generací.

Optimální indikátory mikroklimatu platí pro celý pracovní prostor, přijatelné indikátory jsou stanoveny rozdílně pro stálá a nestálá pracoviště. Optimální a přípustné ukazatele teploty, relativní vlhkosti a rychlosti vzduchu v pracovním prostoru výrobních prostor musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce 1.4.

Optimální a přípustné normy pro teplotu, relativní vlhkost a rychlost vzduchu v pracovní oblasti

Průmyslové mikroklima

Průmyslové mikroklima

V souladu s článkem 25 federálního zákona ze dne 30.03.1999. března 52 č. XNUMX-FZ „O hygienické a epidemiologické pohodě obyvatelstva“ jsou jednotliví podnikatelé a právnické osoby povinni provádět hygienická a protiepidemická (preventivní) opatření zajistit bezpečné pracovní podmínky pro lidi a dodržovat požadavky hygienických předpisů a dalších regulačních právních aktů Ruské federace:

 • na výrobní procesy a technologická zařízení;
 • na organizaci pracovišť;
 • na kolektivní a individuální prostředky ochrany pracovníků;
 • k režimu práce a odpočinku;
 • na spotřebitelské služby pro zaměstnance.

Dodržováním těchto požadavků bude zajištěna prevence nemocí z povolání, infekčních nemocí a nemocí (otrav) spojených s pracovními podmínkami pracovníků.

Pracovní podmínky, pracoviště a pracovní proces by neměly mít na člověka škodlivý vliv.

Průmyslové mikroklima – komplex faktorů, které ovlivňují výměnu tepla člověka s okolím, jeho tepelný stav a určují pohodu, výkonnost, zdraví a produktivitu práce.

Optimální parametry mikroklimatu – jedná se o kombinaci hodnot ukazatelů mikroklimatu, které při dlouhodobém a systematickém působení na člověka zajišťují normální tepelný stav organismu s minimálním namáháním termoregulačních mechanismů a pocitem komfortu minimálně u 80 % lidí v pokoji.

Indikátory charakterizující mikroklima na pracovištích ve výrobních prostorách jsou:

a) teplota vzduchu;
b) teplota povrchů obvodových konstrukcí (stěny, strop, podlaha), zařízení, jakož i technologických zařízení nebo zařízení je obklopujících;
c) relativní vlhkost vzduchu;
d) rychlost vzduchu;
e) intenzita tepelného záření.

V podstatě mikroklima ovlivňuje tepelný stav těla a jeho výměnu tepla s okolím. Navzdory skutečnosti, že parametry vnitřního mikroklimatu mohou výrazně kolísat, zůstává teplota lidského těla konstantní. Schopnost lidského těla udržovat tepelnou rovnováhu se nazývá termoregulace. V případě odchylky od horní a dolní meze se na zajištění teplotní homeostázy podílejí další funkční systémy těla.

READ
Jaké odrůdy a hybridy rajčat se pěstují v chráněné půdě?

Mezi procesy, které začínají v těle pod vlivem tepelných účinků, patří biofyzikální a biochemické fáze změn s následným zapojením složitých fyziologických reakcí.

Výměnu tepla a tepelný stav těla při práci ovlivňují:

 • oblečení;
 • úroveň spotřeby energie;
 • dobu nepřetržitého pobytu na pracovišti.

Normální průběh fyziologických procesů v těle je možný pouze tehdy, když je teplo vytvářené tělem nepřetržitě přenášeno do okolí. Za normálních klimatických podmínek se teplo z těla přenáší třemi způsoby: konvekcí – 15 %, sáláním – 55 % a odpařováním – 30 %.

Mikroklima se podle stupně vlivu na tepelnou bilanci člověka dělí na:

Neutrální mikroklima – taková kombinace jeho faktorů, která při vystavení člověku během pracovní směny zajistí tepelnou bilanci organismu, při které je rozdíl mezi množstvím vyrobeného tepla a celkovým přenosem tepla do ±2 W, a podílem přenos tepla odpařováním vlhkosti nepřesahuje 30 % celkových tepelných ztrát.

Chladivé mikroklima – taková kombinace jeho faktorů, která při vystavení osobě způsobí, že přenos tepla do okolí převýší množství tepla produkovaného v těle, což vede k vytvoření celkového a/nebo lokálního deficitu tepla v organismu více než 0,87 kJ/kg během pracovní směny. Vlivem ochlazujícího se průmyslového mikroklimatu na člověka se rozlišují akutní (omrzliny) a chronické (periferní angiodystonický syndrom končetiny, polyneuropatie končetin atd.) léze.

Topné mikroklima – při takové kombinaci jeho faktorů dochází při působení člověka ke změně výměny tepla s okolím, projevující se akumulací tepla v těle (více než 0,87 kJ/kg během pracovní směny) a/nebo zvýšení podílu tepelných ztrát odpařováním vlhkosti (více než 30 %). Při vystavení topnému mikroklimatu může dojít k akutním chorobám z horka: úpal, vyčerpání z horka, synkopa z horka, křeče z horka, edém z horka, chronické onemocnění z horka.

V souladu se SanPiN 1.2.3685-21 „Hygienické normy a požadavky na zajištění bezpečnosti a (nebo) nezávadnosti faktorů prostředí pro člověka“ jsou hygienické normy fyzikálních faktorů ve výrobním prostředí definovány jako maximální přípustné úrovně faktorů, které na denně (kromě víkendů), ) pracovat 8 hodin, nejvýše však 40 hodin týdně, po celou dobu praxe nezpůsobovat nemoci nebo odchylky ve zdraví zjištěné moderními metodami výzkumu, při práci ani dlouhodobě -život současnosti a následujících generací.

READ
Jaké rostliny jsou nebezpečné pro kozy?

Hlavním úkolem regulace mikroklimatu ve výrobních podmínkách je vytvořit podmínky, za kterých by byl tepelný stav člověka během pracovní směny udržován na optimální nebo přijatelné úrovni.

Přípustné hodnoty parametrů mikroklimatu na vnitřních pracovištích se posuzují v závislosti na kategorii práce z hlediska úrovně energetického výdeje organismu. Kategorie prací podle úrovně energetického výdeje organismu, jakož i hodnoty parametrů mikroklimatu na vnitřních pracovištích jsou uvedeny v tabulkách 5.1 a 5.2 SanPiN 1.2.3685-21 „Hygienické normy a požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. (nebo) neškodnost faktorů životního prostředí pro člověka.

Na pracovištích s omezenou dobou pobytu je přijatelné mikroklima, které v určitých obdobích pracovní směny způsobí ochlazení nebo přehřátí organismu na maximální přípustnou úroveň.

Nezbytnou podmínkou je však udržení průměrných hodnot posunu ukazatelů mikroklimatu na přijatelné úrovni.

Prevence negativního vlivu průmyslového mikroklimatu na lidský organismus

Opatření k ochraně proti topnému mikroklimatu na pracovišti:

 • Provádět předběžné a pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců podniku;
 • Organizovat racionální pracovní rozvrh s přestávkami v chlazených místnostech;
 • Používejte speciální oděv nebo oděv z hustých tkanin, používejte osobní ochranné prostředky;
 • Aby se předešlo dehydrataci, doporučuje se správně organizovat a udržovat pitný režim. Pitná voda musí být v dostatečném množství a na dosah;
 • Na pracovištích provádět sprchování vzduchem a stříkání vodou;
 • Ke zvýšení adaptačních schopností těla používejte psychofyziologické vykládací komplexy, průmyslovou gymnastiku a profylaxi fyto a vitamínů;
 • Umožnit práci v topenářském mikroklimatu osobám starším 18 let, které nemají žádné kontraindikace ze zdravotních důvodů;
 • V rámci kontroly faktorů výrobního prostředí provádět kontrolu výroby v souladu s požadavky SP 2.2.3670-20 „Hygienické a epidemiologické požadavky na pracovní podmínky“.

Opatření k ochraně proti chladícímu mikroklimatu na pracovišti:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: